Thái cực quyền

Thái cực sơ truyền, nhu khắc cương”*
Nội ngoại tương hợp, lẽ âm dương
Tương liên bất đoạn, dường vô tận
Ý dụng lực không, bất khả đương.

Trần Lộc Hùng
Tp. HCM, 4/11/2016
(* – câu 1 của Kim Dung trong Ỷ thiên đồ long ký)

Hoàng Thái họa lại:

Thái cực chân truyền, nhu tức cương
Nội ngoại tương hợp, chẳng âm dương
Tương liên bất đoạn, dường vô tận
Ý khí miên trường, lực bất đương.

Hà Nội, 4/11/2016


(art from vectorstock)
Categories: Blog

0 Comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *