Tất cả tài liệu tại đây do PGS. TS. Trần Lộc Hùng biên soạn và cung cấp miễn phí cho sinh viên các khoá Đại học nhằm mục đích học tập.
Mọi sao chép, chia sẻ và in ấn với mục đích thu lợi nhuận mà không có sự đồng ý của chúng tôi là bất hợp pháp.
Password để download tài liệu được cung cấp cho sinh viên tại lớp.

Điểm quá trình cuối kỳ đã nộp Văn phòng khoa

LớpĐiểm quá trình cuối kỳ
1921191992606xem link
1921191992607xem link

Điểm lớp online (đến 06/05/2020)

LớpBiên bảng tổng kết lớp OnlineĐiểm online chi tiết đến 06/05/2020
1921191992606xem link xem link
1921191992607xem linkxem link

Tài liệu

# Chủ đềVideoSlide
Chủ đề 1
Xác suất
📋Slide bài giảng
Chủ đề 2
Công thức cơ bản
📋 Slide bài giảng
Chủ đề 3
Biến ngẫu nhiên & Phân phối xác suất
🎬 Bài giảng
🎬 Sửa bài tập mẫu 
📋 Slide bài giảng
📝 Bài tập
Chủ đề 4
Các định lý giới hạn
🎬 Bài giảng
🎬 Sửa bài tập mẫu 
📋 Slide bài giảng
📝 Bài tập
Chủ đề 5
Thống kê mô tả
🎬 Bài giảng
🎬 Sửa bài tập mẫu 
📋 Slide bài giảng
📝 Bài tập
Chủ đề 6
Ước lượng tham số tổng thể
🎬 Bài giảng
🎬 Sửa bài tập mẫu 
📋 Slide bài giảng
📝 Bài tập
Chủ đề 7
Kiểm định giả thuyết thống kê
🎬 Bài giảng
🎬 Sửa bài tập mẫu 
📋 Slide bài giảng
📝 Bài tập
Ôn tập🎬 Ôn tập Xác suất
🎬 Ôn tập Thống kê
📋 Slide
📋 Slide
Đáp án bài tập📋 Slide

Đề ôn tập 2020

Đề ôn tập [XSTK] Đề ôn tập 2020 (39 downloads)

Tài liệu tham khảo

Bảng thống kê [XSTK] Bảng thống kê (132 downloads)